PRIVACYVERKLARING Speelgoedbank Woerden 

De Speelgoedbank Woerden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door de Speelgoedbank Woerden. 

Informatie over de Speelgoedbank

Speelgoedbank Woerden is een stichting opgericht in januari 2018 door Kiwanisclub Woerden t Groene Hart en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70325529.

De stichting is als volgt te bereiken:
Adres: Park Oudeland 70 (Oudelandseweg)
3443 HA Woerden
Telefoon: 06 – 41269849
info@speelgoedbankwoerden.nl

 Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven.

 Van wie verwerkt de Speelgoedbank Woerden persoonsgegevens?

Speelgoedbank Woerden verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld van:

  • Vrijwilligers, bestuursleden, leden RvT en Ambassadeurs;
  • Ouders die met hun kinderen die de speelgoedbank bezoeken en van hun kinderen;
  • Degenen die als contactpersoon of tolk gezinnen en kinderen begeleiden;
  • Contactpersonen van bedrijven en organisaties, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad;
  • Wij verwerken geen gegevens van de personen die Speelgoed doneren;

 Welke persoonsgegevens verwerkt Speelgoedbank Woerden?

  • Van vrijwilligers, bestuursleden, leden RvT en Ambassadeurs: Voor- en Achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer;
  • Van ouders die de speelgoedbank met hun kinderen bezoeken: Voor- en Achternaam, Adres, Woonplaats, en van de kinderen ook hun leeftijd en het geslacht;
  • Van degenen die als contactpersoon of tolk gezinnen en kinderen begeleiden: Voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer
  • Van personen verbonden aan bedrijven of organisaties ook hun functie;
  • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

 Waarom verwerkt Speelgoedbank Woerden persoonsgegevens?

Als u vrijwilliger, bestuurslid, lid van de RvT of Ambassadeur bent of dat wilt worden of als u een andere relatie met ons aan wilt gaan, om contact met u te kunnen opnemen.

Van ouders en hun kinderen die de Speelgoedbank bezoeken, om uw verwijzing te kunnen controleren. Alleen met een verwijzing en onder begeleiding van (een van) hun ouders mogen kinderen tot en met 12 jaar speelgoed uitzoeken. Om die reden willen we van kinderen ook hun leeftijd weten.

Als u een contactpersoon bent van een bedrijf of organisatie, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad, om contact met u te kunnen opnemen.

De verwerking van persoonsgegevens door de Speelgoedbank Woerden gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen of gebaseerd op uw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

 Delen van gegevens met derden

De Speelgoedbank Woerden deelt geen gegevens met derden, tenzij de Speelgoedbank daartoe wettelijk verplicht is of wordt.

 Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig

De Speelgoedbank Woerden heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe gemachtigde personen hebben daar toegang tot.

Speelgoedbank Woerden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, en/of zolang als uw gegevens wettelijk verplicht moeten worden bewaard.

 Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, verbeteren, aanvullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te (laten) dragen. Speelgoedbank Woerden streeft ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

 Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens bij Speelgoedbank Woerden kunt u contact opnemen met het bestuur van de Speelgoedbank Woerden, op het adres of telefoonnummer zoals hiervoor vermeld. Of stuur een email aan: info@speelgoedbankwoerden.nl

U hebt daarnaast altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 Wijzigingen privacy beleid

Speelgoedbank Woerden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring op onze website: www.speelgoedbankwoerden.nl